کلیک

کلیک

څومره د خپل محرميت او خوصيت ساتلو په اړه اندېښمن یئ؟ فکر کوئ، چې د ځيرکو ټليفونو سره به مو نور د ځای ځايګي معلوماتو خبره نوره يوازې ترتاسې لنډه نه وي.

ګوګل ته د دې ګوته نيول شوې، چې د يو کس له اجازې پرته یې د ځای معلومات ټولوي، راځئ د ټکنولوژۍ له نورو خبرونو سره يې کلېک کې وګورو.