الوتکې تر جوړېدو وروسته څنګه ازمویل کېږي

کله چې د الوتکو جوړونکې کمپنۍ نوې الوتکې جوړوي یا یې بېرته رغوي نو مجبوره وي چې بازار ته له ایستو یې وړاندې یو ځل و ازمايي.

دې کار لپاره یوه کمپنۍ پيلوټانو ته اړې وې. دې پيلوټانو ته د ازمویلو پیلوټان وايي. دا پیلوټان دې دندې لپاره ډېرو مشخصو او تخصصي الوتکو ته اړې وي چې زده کړې پرې وکړي.