کورونا وېروس: څنګه پوه شم چې زه یې لرم؟

څنګه پوهېدلی شم چې زه کورونا وېروس لرم، د کورونا وېروس نښې کومې دي؟ دا وېډیو هرڅه درښيي.