اوټېزم پېژنئ؟

اوټېزم پېژنئ؟

دلته موږ اوټېزم درته تشریح کوو او د هغو میندو او پلرونو نظرونه لولو چې ماشومان یې دغه حالت لري. که تاسې د اوټېزم په اړه پوښتنې لرئ نو لطفاً راته و یې لیکئ چې موږ یې په اړه نور مطالب درته جوړ کړو. که تاسې او یا مو کوم خپل اوټېزم لري نو لطفاً په کامېنټ او یا هم پیغام کې خپله تجربه راسره شریکه کړئ.