ای – ډه: 'د نړۍ لومړنۍ روباټ هنرمنه'

ای – ډه: 'د نړۍ لومړنۍ روباټ هنرمنه'

'ای- ډه' له عددي محاسبې په ګټه اخیستنو طرحه شوې، چې مجسمې جوړې کړي – خو دا خپل 'ځان' نه لري. ددې خبرې او په اړه یې نور معلومات په دې وېدیو کې دي.