د بي بي سي د نړیوال سرویس په لټون کې د ټول سرویس پایلې نه دي شاملې. دغه منځپانګه موجوده ده، خو دا مهال د لټون دغې بیټا بڼې په مټ لاسرسی ورته نه کیږي.