د بى بى سى دژورناليزم پوهنځى
 
د افغانستان د پوځ رتبې
افغان پوځ
د پوځ او پوليسو د رتبو په برخه کې هم ستونزې پېښېږي، چې دلته غواړم د هغوى يوه مصوره بڼه د افغانستان په بلېگه کې وړاندې کړم:

د افغانستان په پوځ کې، تر دا وروستيو پورې، واړه ضابطان تر افسرانو په ټيټه درجه کې راتلل او په دوو ډلو ويشل کېدل: د قطعې واړه ضابطان او مکتبي واړه ضابطان. (خو د خورد ضابط يا واړه ضابط اصطلاح تېر (٢٠٠٧) کال په رسمي ډول د افغانستان په اردو کې حذف شوه او اوس ورته بريدمل ويل کېږي) همدغه راز په افغان پوځ کې ، د درېيم بريدمن او جگتورن رتبې هم وې چې د برتانيې د پوځ په گډون په ډېرو پوځونو کې يې انډول نه ليدل کېږي. درېيم بريدمن له بريدملانو پورته او له دويم بريدمن کښته رتبه يا د افسرانو تر ټولو ټيټ پاټکى بلل کېږي. جگتورن د تورن او جگړن ترمنځ رتبه ده چې د ټيټپوړو افسرانو په کته گورۍ کې ترټولو اوچته درجه بلل کېږي

داهم له اړوندو تصويرونو سره د افغانستان د پوځ رتبې له ټيټې نه پورته خواته:

بي بي سي
 
 
د افغانستان د پوځ رتبې
^^ أعلى الصفحة لومړۍ پاڼه