د لوبو له نړۍ تازه خبرونه

د لوبو له نړۍ تازه خبرونه

د يو افغان لوبو تنظيموونکي کيسه چې وايي لوبغاړو ته د سياليو فرصتونه برابروي، او سټولبال څنکه لوبه ده، دا او نور د لوبو ګڼه کې کتلی شئ.