سپورټ کې د ښځو پر وړاندې توپيري چلند؟

د نړۍ په سلو لوړ معاش لرونکو لوبغاړو کې څو ښځې دي؟ ځواب يې په دې ويډيو کې موندلی شئ.