د اولمپیکي لوبو ښوونیز رپوټونه

د ښوونيزو رپوټونو بېلگې چې په اولمپيک کې د شتو لوبو د بېلابېلو پر پېژندنه او د لوبو په اړه د رپوټونو پر ژبنيو ځانگړتياوو چمتو شويدي.

دا مقالې له سپورتي خبريالانو سره مرسته کوي چې په اولمپيک کې د شتو لوبو د تاريخي څنډو د پېژندنې له لارې لا بشپړ رپوټونه چمتو او د خپلو مخاطبانو پوهه لاډېره کړي.

.

جودودا یو پيچلی سپورت دی چې نومرې په کې په غورځولو، نيولو او ټينگ ساتلو ورکول کېږي او پياوړتيا، چلونه، ځاني نظم او د تېري روحيه ټول په کې بنسټيزه ونډه لري.جودو، اولمپکجودودا یو پيچلی سپورت دی چې نومرې په کې په غورځولو، نيولو او ټينگ ساتلو ورکول کېږي او پياوړتيا، چلونه، ځاني نظم او د تېري روحيه ټول په کې بنسټيزه ونډه لري. غشي ویشتنهغشي ویشتنه د لومړي ځل لپاره د ۱۹۰۰م کال کې اولمپیک لوبو ته ورګډه شوه خو بېرته ترې وایستل شوه، تر هغو چې پر۱۹۷۲م کال بیا راغله او د تل لپاره پاتې شوه. غشي ویشتنهغشي ویشتنهغشي ویشتنه د لومړي ځل لپاره د ۱۹۰۰م کال کې اولمپیک لوبو ته ورګډه شوه خو بېرته ترې وایستل شوه، تر هغو چې پر۱۹۷۲م کال بیا راغله او د تل لپاره پاتې شوه. سوک وهنهارینه له ۱۹۱۲ کاله راهيسې په اولمپیک لوبو کې سوک وهنې کوي، خو ښځې به د لومړي ځل لپاره د ۲۰۱۲م کال د لندن په اولمپیک کې ددې برخې د مډالونو لپاره سیالي وکړي.سوک وهنهolympicسوک وهنهارینه له ۱۹۱۲ کاله راهيسې په اولمپیک لوبو کې سوک وهنې کوي، خو ښځې به د لومړي ځل لپاره د ۲۰۱۲م کال د لندن په اولمپیک کې ددې برخې د مډالونو لپاره سیالي وکړي.
۱۱۰ متریز خنډونهه خنډونو سره د اولمپیک ټولې ملگرې منډې له لسو ټوپونو جوړې دي: ۱۱۰ متره د سړيو لپاره، ۱۰۰متره د ښځو لپاره او یا ۴۰۰ متره د دواړو لپاره.۱۱۰ متریز خنډونهolympicاولمپیک۱۱۰ متریز خنډونهه خنډونو سره د اولمپیک ټولې ملگرې منډې له لسو ټوپونو جوړې دي: ۱۱۰ متره د سړيو لپاره، ۱۰۰متره د ښځو لپاره او یا ۴۰۰ متره د دواړو لپاره. له خنډونو سره ملگرې ٤٠٠ متريزه ځغاستههغه خنډونه چې په ۴۰۰ مترو کې کاریږي ترهغو واړه دي چې په ۱۰۰ مترو کې کاریږي. د هر خنډ ترمنځ ۳۵ متره واټن دی او په پای کې یې ۴۰ متره ځغاسته ده. دا هم د ځغاستې پر نظم او چټکتيا اغېز کوي چې گټونکي له بايلونکو بېلوي.له خنډونو سره ملگرې ٤٠٠ متريزه ځغاستهله خنډونو سره ملگرې ٤٠٠ متريزه ځغاستههغه خنډونه چې په ۴۰۰ مترو کې کاریږي ترهغو واړه دي چې په ۱۰۰ مترو کې کاریږي. د هر خنډ ترمنځ ۳۵ متره واټن دی او په پای کې یې ۴۰ متره ځغاسته ده. دا هم د ځغاستې پر نظم او چټکتيا اغېز کوي چې گټونکي له بايلونکو بېلوي. اوږد واټنه ځغاستهدا ډول ځغاسته د لومړي ځل لپاره په ۱۸۹۶ کال کې د آتن په اولمپیک کې وشوه خو اوسنۍ ۲۶ ميله (٤٢ کيلومتره) ځغاسته په ۱۹۰۸ کال کې پیل شوه.اوږدواټنه ځغاسته، اولمپیکاوږد واټنه ځغاستهدا ډول ځغاسته د لومړي ځل لپاره په ۱۸۹۶ کال کې د آتن په اولمپیک کې وشوه خو اوسنۍ ۲۶ ميله (٤٢ کيلومتره) ځغاسته په ۱۹۰۸ کال کې پیل شوه.
سل متريزه ځغاستهدا ډول ځغاسته د اولمپیک ترټولو نگه او ساده لوبې بلل کېږي چې په څه کم لسو ثانيو کې لوبغاړي ته يا تخت رسېږي يا تخته.سل متريزه ځغاستهاولمپیکسل متريزه ځغاستهدا ډول ځغاسته د اولمپیک ترټولو نگه او ساده لوبې بلل کېږي چې په څه کم لسو ثانيو کې لوبغاړي ته يا تخت رسېږي يا تخته.