نړیوال جام کې د افغانستان او کوربه نیوزیلنډ لوبه

ژوندی خبري پوښښ

د خپرېدو نیټه 8 مارچ 2015 - 17 کب 1393

د دغې ژوندي پوښښ د وروستي حال خپریدا اوس کار نه کوي