شین جیانګ

  1. Re-training centres like this one are more like military prisons, shows a high level leak

    د چین حکومت ځینې افشا شوي اسناد ښیي چې حکومت په ځینو توقیفځیو کې په سیستماتیک ډول د اویغور مسلمانانو او نورو بندیانو مغزونه مینځي او تر هغو یې له بنده نه خوشي کوي، چې کړنې، عقیدوي باورونه او ژبه یې بشپړ بدل کړي نه وي. خو حکومت وایي دا مرکزونه د زدکړو لپاره دي

    نور معلومات
    next