لندن کې د هنري توکيو نندارتون

لندن کې د هنري توکيو نندارتون

د نړۍ له لروبره د هنري توکو پېرودونکي د فريز نندارتون لپاره لندن ته راغلي وو.

دا د نړۍ يو تر ټولو لوی هنری نندارتون دی، چې دا څه موده مخکې پای ته ورسېد.

سږنی کال په کې افريقايي هنر د پېردونکو اجنډا او د پېر نوملړ کې مهم ځای درلود.

د دغه نندارتون څنډو کې د مزايدې او هنري توکو ځانګړې برخه هم جوړه شوې وه، چې په بشپړ ډول دې لویې وچې ته ځانګړې شوې وه.