د کبانو ناقانونه ښکار

د کبانو ښکار ښه سوداګري وي، خو ناقانونه بڼه یې هم يو لوی کاروبار بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو اټکل دا دی، چې د دې کاروبار له امله د هېوادونو اقتصادونه، هر کال له شلو ميليارد ډالرو زياتې ګټې بايلې.

خو دا د لوېديځې افريقا له سمندرغاړي سره نژدې اوبه دي، چې د نړۍ په کچه په کې د کبانو نیولو ډېر ناقانونه کار کېږي.