هېټي کې د بنديانو تېښته

هیټي کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له چارواکو سره مرسته کوي چې هغه ۱۷۰ بندیان بېرته ونیسي چې دغلته له زندانه تښتېدلي وو.

د تېښتې پر وخت یو ساتونکی او یو زنداني په ډزو کې وژل شوی.