له سمندري غلو سره جګړه

له سمندري غلو سره جګړه

د افریقايي ټولنې هېوادونو په دې وروستیو کې یو سمندري منشور ومانه چې له مخې به یې له دوی چارپېره سمندر کې د غلو او نا امنۍ پر ضد مبارزه کېږي.

د لوېدیځې افریقا د سمندرغاړو اوبه اوس تر ټولو خطرناکې بلل کېږي.

د سمندري غلو له پنځو بریدونو یو یې همدلته کېږي.

همدې اوبو کې ناقانونه کب نیونه او قاچاق هم لویه ستونزه ده خو دا ښايي ډېر ژر بدل شي.