د ايرلنډ د لوړو خلکو راز

د ايرلنډ د لوړو خلکو راز

تل په کیسو او افسانو کې د ايرلنډ د خورا لوړو او غټو خلکو یادونه کېږي خو دا تشې کیسې دي او که نه ریښتیا هم په کې شته؟

اوس ساینسپوهان لګیا دي هغه جین مطالعه کوي چې له امله یې خلک ډېر لوړ او غټېږي.

همدوی په ایرلند کې داسې سیمه موندلې چې همدا ډول لوړ خلک په کې اوسېږي.