مړی لندن کې جنازه ګانا کې

مړی لندن کې جنازه ګانا کې

بریتانیا څه موده وړاندې له اروپايي ټولنې وتو ته رایه ورکړه. اوس یې حکومت هڅه کوي چې د عاید ډېرولو لپاره ځینې بریتانیایۍ کاروباري خدمات نورې نړۍ ته صادر کړي.

او داسې ښکاري چې له دې کاره یوه کاروبار په ځانګړې ډول ډېره ګټه کړې ده.

د جنازې یوه تنظیمونکې کمپنۍ د افریقا په گانا کې خپله ګټه دوه برابره ډېره کړې ده.