هندي بانکونه او ګڼه ګوڼه

هندي بانکونه او ګڼه ګوڼه

هند د ۵۰۰ او زرو پیسو نوټونه ناچله کړل. دلیل یې دا دی چې وايي په دې غواړي فساد را کم کړي او د مالیې نه ورکولو مخه ونیسي.

اوس نوي مشتریان مجبوره وو بانکونو ته لاړ شي او خپلې پیسې بدلې کړي.

ځینې بانکونه وايي حالت دومره خراب دی چې ټولې پیسې یې خلاصې شوې دي