امريکا کې د غيرقانوني کډوالو اندېښنې

امريکا کې د غيرقانوني کډوالو اندېښنې

امریکا کې ډېری غېر قانوني کډوال له کلونو راهیسې دلته اوسېږي خو ځینې اندېښمن دي.

ټرمپ ژمنه کړې وه چې غېر قانوني کډوال به باسي.

بي بي سي فلورېډا کې له هغې مېرمنې سره مله شوه چې پر هغو ښوونځيو چې ډېری کډوال ماشومان په کې دي ګرځي.