د سوماليا ټاکنې

د سوماليا ټاکنې

په ۳۰ کلونو کې د لومړي ځل لپاره په سومالیا کې ټاکنې کېږي. څو ټاکل شوې ډلې په پنځو ځایونو کې پارلمان ته خپل استازي ټاکي.

دا ټاکنې، د سومالیا د دولت په بیا جوړونه کې یوه مهمه پروسه بلل کېږي خو د فساد او وېرې نیوکې هم پرې شوې دي.