د چين د مجردانو ورځ

د چين د مجردانو ورځ

ډېرو هېوادونو کې پلورونکي او کاروباریان خپلو ګټو وټو لپاره د سود سودا موسمونو ته سترګې پر لار وي.

د دغه ډول سودا لپاره هر هېواد کې بېل موسم وي، خو د پېر او سودا تر ټولو لوی موسم هر کال د نومبر پر ۱۱ مه په کې چين د مجردانو ورځ وي.

دا ډول جشن څنګه د کاروبار په يوه لوی موسم اوښتی، چې د پېر او سودا لګښت یې ان ۱۴ ميليارد ډالرو ته رسېږي.