د بريتانيا تر ټولو زوړ هندی رستورانت

د بريتانيا تر ټولو زوړ هندی رستورانت

بریتانیا کې یو تر ټولو زوړ هندی رستورانت چې ویراس وامي نومېږي. په دې اوس کې د مېچېلېن رستورانونو په لست کې شامل شو.