۱۰۰ ښځې: د حلب جګړه او روغتيايي ننګونې

۱۰۰ ښځې: د حلب جګړه او روغتيايي ننګونې

یو څوک چې لا هم د سوريې د حلب په ختیځ کې پاتې دي اووم یحیا ده. نوموړې نرسه ده، همدلته کار کوي او څلور بچیان هم لري.

د بي بي سي د سلو ښځو لړۍ لپاره په جګړه ځپلې سیمه کې پر ژوند راسره غږېدلې ده.