د سنګاپور د ساينس او رياضياتو ښوونځی

د سنګاپور د ساينس او رياضياتو ښوونځی

د تعلیمي کچې د کیفیت معلومولو نړیواله درجي بندي چې پېسا یې بولي د ۱۵ کلنو زده کوونکو د ریاضي، ساینس او لوستلو معیار په کې کتل کېږي.

د دې درجه بندۍ له مخې سنګاپور تل وړاندې وي. اوس د همدې هېواد د ریاضۍ زده کړې تخنیک بریتانیا کې هم لومړنیو ښوونځیو کې زده کوونکو ته ور ښوول کېږي.