شمالي اروپا کې لومړنۍ ښځينه امامه

شمالي اروپا کې لومړنۍ ښځينه امامه

د اروپا شمال ډنمارک کې په لومړي ځل د ښځو لپاره جلا جومات جوړ شوی د دې جومات امامه هم یوه مېرمن ده.

د بي بي سي د سلو ښځو لړۍ لپاره موږ له امامې شېرین خان سره وغږېدو دا نیمه فیلنډۍ او نیمه سوریایۍ ده.