په زړبودۍ کې سندرې

په زړبودۍ کې سندرې

د ويتنام کوان هو باک نين، سندره په ۲۰۱۰ کال کې د يونسکو له خوا د انسان ناملموس ميراث په توګه پېژندل شوی و.

خو د لرغونې چوان هو دا فولکلوري سندرې خونديتابه ته اړتيا لري.

هغوی چې لا تر اوسه دغه دوديزو فولکلوري سندرې وايي تر ډېره د کليو مشرانې ښځې دي.

د بي بي سي سلو ښځو موسم يوې برخې په توګه د بي بي سي ويتنامۍ څانګې له ځينو ولسي هنروالو سره کتلي، چې د موسيقۍ له بڼې سره مينه لري، او هڅه کوي راتلونکو نسلونو لپاره یې وساتي.