د زرافې ژويو شمېر کې د ډراماټيکې لوېدا مخنيوی څنګه کېدی شي

د زرافې ژويو شمېر کې د ډراماټيکې لوېدا مخنيوی څنګه کېدی شي

زرافه ژوي مو ښايي ليدلي يا مو يې په اړه څه اورېدلي وي، اوس یې دې تېرو دېرشو کلونو کې د شمېر ډراماټيک کموالي، ښوولې چې د مځکې دا تی لرونکی دنګ ژوی، د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د دې مشهور ژوي شمېر ځه کم شوی، چې د اوسېدو سيمې یې ورکې شوې، ښکار يې زيات شوی، او هم دا چې د افريقا ډېرو سيمو کې نارامۍ دي.