پاکستان کې د مرغانو ښکار

پاکستان کې د مرغانو ښکار

د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې هر کال ډېری مرغۍ ښکار کېږي. تر ډېره ښکار هغه کسان کوي چې له بهره په ځانګړې توګه له عربي هېوادونو ورځي خو په اوس اوس کې ځايي پاکستانیانو هم دام ورته ایښی دی.

همدې د چاپیریال ساتوونکو اندېښنه را پورته کړې چې ښايي دا مرغان بیخي ورک شي.