ترکيه په ۲۰۱۶ کال کې

ترکيه په ۲۰۱۶ کال کې

۲۰۱۶ کال د ترکیې لپاره له پېښو ډک کال و. د اروپا او منځني ختیځ پر څنډه او له سوریې سره پر پوله پروت په تېر کال کې پر دغه هېواد څو بریدونه وشول.

د کودتا هڅه وشوه، کرد مېشت سیمو کې یې پر له پسې نښتې کېدې او په دې تېرو څو ورځو کې په کې د روسیې سفیر ووژل شو.

دې رپوټ کې یې د کال مهمو پېښو ته کتنه شوې ده.