په الوتکه کې مار

په الوتکه کې مار

د مکسيکو په يوه الوتکه کې مار موندل شوی دی.