خوشاله کوچنيان

خوشاله کوچنيان

په لستونو او جدولونو کې د هالنډ ماشومان تل په ټوله نړۍ کې تر ټولو خوښ یادېږي خو راز یې په څه کې دی؟

په دغه هېواد کې دوه مېندې چې اوس یې کتاب لیکلی دی همدا پوښتنه ځوابوي.

بي بي سي ورغله چې و یې ګوري او پوه شي چې هالنډ ولې ماشومان د ټولنې زړه بولي.