په شمالي امريکا کې تر ټولو لوی الماس موندل شوی

په شمالي امريکا کې تر ټولو لوی الماس موندل شوی

وايي الماس د تل لپاره وي. که غمى يې هر څومره لوى وي هغومره يې بيه او ارزښت زياتېږي.

د فاکس فاير په نامه د الماس غمى په شمالي امريکا کې موندل شوى او تر ټولو لوى دى. اوس د واشنگټن په يوه موزيم کې نندارې ته اېښودل شوى دى.