له ښيښې د توکيو جوړولو صنعت

له ښيښې د توکيو جوړولو صنعت

مصر کې داسې یو کلي چې د ښیښه یي پیالو په جوړولو کې ډېر مشهور دی.

د ګراه کلی یوازینی ځای دی چې دغه کسب په کې اوس هم ساتل کېږي او فعال دی.

دا کاروبار دومره مهم دی چې د ګراه ټول خلک یې په کار کړي دي هېڅوک یې بې روزګاره نه دي، ټول همدا یو کسب لري.