د سوريې يو زندان چې په "قصابۍ" مشهور دی

د سوريې يو زندان چې په "قصابۍ" مشهور دی

د سوريې د دمشق شمال کې يو زندان چې بنديانو ته، د اعدامونو د شمېر له مخې هلته شوي، د قصابۍ په توګه پېژندل کېږي.

د بښنې نړيوالې ټولنې يو راپور خپور کړی، چې وايي د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۵ کلونو ترمنځ صيدنايا زندان کې تر ۱۳ زرو پورې وګړي اعدام شوي دي.