په نارينه وو کې د سينې سرطان

په نارينه وو کې د سينې سرطان

د جايلز کوپر کورنۍ کې دوه نارينه وروسته له هغه مړه شول، چې د سينې سرطان ناروغۍ تشخيص يې شوی وه، بيا دی په خپله هم پرې اخته شو.

دی چې دوه ماشومان لري، دواړه تيونه يې وايستل. بريتانيا کې د کال ۳۵۰ نارينه د سينې په سرطان اخته کېږي، په داسې حال کې چې دې ناروغۍ کې د ښځو شمېر ۵۰ زرو ته رسېږي