سعودي عربستان او د ۲۰۳۰ لیدلوری

دا د ۲۰۳۰ کال لیدلوری بولي. د سعودي حکومت هغه هڅه چې غواړي د دغه هېواد تکیه پر تېلو یو څه را کمه کړي، ځکه په دې وروستیو کې د تېلو عاید لږ شوی دی. اوس د دې هېواد مشران غواړي خصوصي سکتور د بنسټیزو پروژو پیلولو ته وهڅوي.