بريدګر سمندري مرغان

بريدګر سمندري مرغان

د اوبو مرغان ښايي د سمندري خوړو بنسټيزه برخه جوړوي، خو بريتانيا کې ځينې خلک چې د سمندرغاړو ښارونو کې اوسېږي، شکايت کوي چې دا مرغان د بريدونو خطر پېښوي، خواړه غلا کوي، او ان پر خلکو هم برید کوي.