کېچپ مو خوښ دي؟

کېچپ مو خوښ دي؟

که کېچپ مو خوښېږي، نو څو ځله مو د بوتل بېخ پسې هڅه کړې، چې وروستۍ پاتې شوې برخه يې هم ترې راوباسئ. د امريکا ساينسپوهانو يو نوی بوتل جوړ کړی، چې د هر وروستي څاڅکي رايستلو کې به مرسته کوي. هيله دا کېږي چې دا به نه يوازې د کېچپ خوراک لارو چارو کې بدلون راولي، چې هغه بوتلونه به هم ورسره بدل کړي، چې سرېښناکه مايعات په کې اچول کېږي.