'' که مې لور در لودای''

'' که مې لور در لودای''

که مې لور در لودای. دا د هغې نندارې نوم دی چې د پت په نامه تاوتریخوالی تمثیلوي. ننداره د هغو کیسو ټولګه ده چې د دواړو غاړو حالت ښکاره کوي معنا د قربانۍ او هم د مجرم . دغه تجربې د سوېلي اسیا د ټولنو دي چې په سکاټلنډ کې اجرا کېږي. د دې نندارې د جوړولو هیلې دا دي چې پر هغوی چې ظلم کیږي، خپل غږ پورته کړي. بي بي سي په ګلاسګو کې د دې نندارې د چمتو کولو ځای ته ورغلې وه.