د وحشي ژويو قاچاق

د وحشي ژويو قاچاق

تېره میاشت مو په عاج ساحل کې د بيزوګانو او ورته وحشي ژويو د قاچاق په اړه یو رپوټ خپور کړ. اوس د هماغه قاچاق دوه کاروباریان نیول شوي او محکمه یې روانه ده. دا د خپل ډول لومړنۍ محکمه ده.

هغې ادارې هم اوس خپل مقررات سخت کړي دي چې هڅه کوي په خطر کې د وحشي ژوو سوداګري ودروي. خو له هغې وړې بیزو سره څه وشول چې موږ در وښوده؟