د اټومي ازموينو قربانيان

د اټومي ازموينو قربانيان

په قزاقستان کې یو ځای دی چې پولېګان یې بولي، دلته پخواني شوروي اتحاد خپل اټومي وسلې ازمایلې.

یو وخت یې په کې نژدې ۵۰۰ اټومي بمونه د ۴۰ کلونو په موده کې وچول. له دې سیمې دباندې نژدې ۶۰۰ زره کسان اوسېدل چې وړانګې یې ور رسېدې.