پيرو کې د خوارځواکۍ پر وړاندې مبارزه

پيرو کې د خوارځواکۍ پر وړاندې مبارزه

د سوېلي امریکا پېرو هغه هېواد دی چې له کلونو راهیسې د ماشومانو د خوارځواکۍ له ستونزې له مخامخ دی خو د دغه هېواد حکومت په ۲۰۰۵ کال کې یو پروګرام پیل کړ .

کورنیو ته یې کله نا کله نغدې پیسې ورکولې چې د ماشومانو روغتيايي کتنه پرله پسې وکړي.

داسې ښکاري چې له دغې ستونزې سره د مبارزې په برخه کې دا پروگرام خورا بريالى دى.