له اوره خوندي ځنګل

له اوره خوندي ځنګل

په اندونیزیا کې به مو د ۲۰۱۵ کال اور په یاد وي. تر ۲۰ زره ډېر کیلو متره مربع ځنګل په کې وسوځېد. له هغه راهیسې داسې فشارونه دي چې دغه ځنګل وژغورل شي.

د دې ماموریت مشري یوه اور وژونکي کوله، همده یو وړوکی زرغون ټاپو وژغوره.