کلتور او فېشن

کلتور او فېشن

کالي د انسان د هویت په اړه نورو ته یو څه معلومات ورکوي. دا کار د انسان له پیدایښته روان دی. اوس خو فېشن نندارې له کلتوري سره بیخي نژدې شوي دي.

په نیویارک کې یوه نوې ننداره شوې ده او دا ښيي چې ځايي امریکایان څنګه خپل عصري ښکلا او فېشن نندارې ته وړاندې کوي او بله دا چې موږ د فېشن او هویت په اړه څنګه فکر کوو.