کينيا کې د نڅاګر کيسه

کينيا کې د نڅاګر کيسه

کينيا کې هغه زلمی چې په ډېره بې وزله او غریبه برخه کې را لوی شوی له بلې نڅا سره یې مینه وه او دغه نڅا به يې کوله. بیا په امریکا کې چا د بلې نڅا یوه ښوونځي ته ور وپېژانده او هلته یې زده کړې وکړې.

اوس دغه زلمی چې جول کویکو نومېږي د انګلستان بلې ښوونځي ته را غوښتل شوی چې خپل مهارت وښيي او که ښه و نو و به یې نیسي.