له کلاسيکو موټرو سره مينه

له کلاسيکو موټرو سره مينه

د داسې کسانو په اړه مو اورېدلي وي چې زاړه بېنټلي، جګیور، او لمبورګیني موټرونه ټولوي خو داسې به ډېر کم کسان پېژنئ چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت موټر اخلي او ساتي یې.

په بریتانیا کې همداسې یو سړی شته او وايي خپل زاړه موټر به په فراري لا بدل نه کړي.