جنوبي افريقا کې د بيمې سکتور په غوړېدو دی

په سوېلي یا جنوبي افریقا کې د بیمې بازار هغومره لوی نه و خو په دې اوس اوس کې په غوړېدو دی. په دغه هېواد کې د نفوس منځنۍ طبقه چې کار او ګټه وټه لري په ډېرېدو ده.

همدې د بیمې د نړیوالو شرکتونو پام هم ځانته اړولی دی. اوس کمپنۍ دغلته ځانګړي خلک په نښه کوي، ځینې خو یوازې ښځو لپاره جوړې شوي دي.