ماشومانو ته د مالدارۍ روزنه

ماشومانو ته د مالدارۍ روزنه

اروپا کې د ډېرو ماشومانو لپاره د مالساتنې او فارمونو تجربه ښايي تر ډېره تر بازار او پلورنځايونو ورلنډه وي، خو دلته بريتانيا کې يو فارم يا مالځای غواړي دا چاره بدله کړي.

د مېږو او پسونو موسم پر مهال به دوی د مالځايونو حال په ژوندۍ بڼه د هېواد لروبرو ښوونځيو کې ښوده، چې زده کوونکي يې وګوري، اوس چې کله مېږې لنګېږي د ښوونځیو ماشومان ورغواړي چې په خپلو سترګو یې له نژدې وګوري.