شارک مړ شوی نهنګ خوري

د امريکا په کليفورنيا کې يو شارک مړ شوی نهنګ خوري. دغه نهنګ چې په سيمه کې مشهور و له ټپي کېدو وروسته مړ شوی دی.